bestuurssecretaris

De sollicitatietermijn voor deze vacature is verlopen.

Bekijk alle vacatures.

De Veluwse Onderwijsgroep bestaat uit drie onderwijsstichtingen en een samenwerkingsstichting, bestaande uit het College van Bestuur en het Servicebureau. De Veluwse Onderwijsgroep biedt onderwijs aan leerlingen in zowel het primair als voortgezet onderwijs. De missie en visie van de Veluwse Onderwijsgroep zijn bepalend voor het handelen van de scholen en de organisatie als geheel. Scholen kunnen zich binnen deze kaders op specifieke punten onderscheiden en profileren. De Veluwse Onderwijsgroep biedt onderwijs aan bijna 11.000 leerlingen.

De functie

 • Functieniveau: conform CAO-VO schaal 12
 • Betrekkingsomvang: 0,8 fte
 • Aanstelling: uiterlijk per 1 september 2018

Context

De werkzaamheden worden verricht vanuit de samenwerkingsstichting ten dienste van het College van Bestuur, het centraal managementteam (CMT) en de Raad van Toezicht. De bestuurssecretaris legt verantwoording af aan het College van Bestuur. Het doel van de functie is het ondersteunen van het College van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht. Voor de gedelegeerde bestuurstaken ondersteunt de bestuurssecretaris de leden van het centraal managementteam. Dit zijn de algemeen directeuren PO, VO en de directeur Bedrijfsvoering.

De opdracht

De bestuurssecretaris levert een belangrijke bijdrage door de bestuurder, de Raad van Toezicht en het CMT te ‘ontzorgen’ op het terrein van advisering, governance en het bewaken van de voortgang.

De hoofdbestanddelen van de functie zijn:

Bestuurlijk en juridische beleidsadviseur

 • De bestuurssecretaris is sparring partner voor het College van Bestuur en het CMT en geeft (on)gevraagd advies op algemeen bestuurlijk gebied, actuele wet- en regelgeving en good governance. Hij/zij stelt beleidsadviezen op en draagt zorg voor monitoring en evaluatie.
 • De bestuurssecretaris signaleert ontwikkelingen op het terrein van onderwijswet en –regelgeving, neemt initiatieven om vroegtijdig hierop te anticiperen en komt met voorstellen om beleid hierop te ontwikkelen of aan te passen.
 • De functionaris bewaakt de kwaliteit van de reglementen en statuten.
 • De bestuurssecretaris coördineert en levert ondersteuning bij de behandeling van bezwaren en klachten.

Governance

 • De bestuurssecretaris volgt en bewaakt de juiste en tijdige procedures op het gebied van governance en overige regelgeving op bestuurlijk en toezichthoudend niveau.

Kwaliteit besluitvorming

 • De bestuurssecretaris draagt zorg voor een goed functioneren van het overleg van het College van Bestuur met het CMT door te ondersteunen in de agendavoorbereiding en het ondersteunen en bewaken van de kwaliteit van de besluitvorming.
 • De bestuurssecretaris draagt zorg voor het goed functioneren van het overleg met de bestuurder/CMT-leden en de medezeggenschapsraden.

Ondersteuning Raad van Toezicht

 • De bestuurssecretaris verzorgt de vergaderstukken, verwerkt vergaderingen van de Raad van Toezicht en ziet toe op de technische kwaliteit van de vergaderstukken. Hij/zij draagt zorgt voor de vastlegging en de voortgangsbewaking van de uitvoering van de RvT-besluiten.
 • In samenspraak met het secretariaat draagt de bestuurssecretaris zorg voor archivering.
 • Op verzoek van Raad van Toezicht en/of bestuurder neemt de bestuurssecretaris deel aan werkgroepen.
 • De belangrijkste opdracht is het ‘ontzorgen’ van de bestuurder op het terrein van beleidsvoorbereiding, beleidsondersteuning, bewaking van de gemaakte afspraken en het voorbereiden van evaluaties, mede in het kader van de afgesproken planning en control cyclus.
 • De bestuurssecretaris is de rechterhand van de bestuurder, is loyaal aan de bestuurder en faciliteert de Raad van Toezicht bij het uitvoeren van haar verantwoordelijkheden.
 • De bestuurssecretaris ondersteunt tevens het CMT voor de gemandateerde en/of gedelegeerde bestuurstaken.

Persoonlijk profiel

De bestuurssecretaris:

 • Heeft politiek/bestuurlijke sensitiviteit.
 • Is een stevige gesprekspartner.
 • Heeft een proactieve en dienstverlenende houding.
 • Schakelt gemakkelijk met verschillende gremia in en buiten de organisatie.
 • Conceptueel en analytisch sterk.
 • Is gericht op samenwerking.
 • Vriendelijk assertief.
 • Initiatiefrijk en resultaatgericht.
 • Acteert op hoofdlijnen, kan ook hands-on zijn.

Selectie-eisen

De bestuurssecretaris:

 • Heeft een afgeronde academische opleiding op juridisch en/of bestuurlijk gebied.
 • Heeft relevante werkervaring in een vergelijkbare functie.
 • Heeft uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.

Solliciteren op deze onderwijsvacature?

U kunt uitsluitend solliciteren via de site van Beteor: https://beteor.nl/onderwijs/vacature/bestuurssecretaris-veluwse-onderwijsgroep-apeldoorn/
Reageren voor 17 april 2018.

Veluwse Onderwijsgroep

De Veluwse Onderwijsgroep biedt met veertien katholieke basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs, vier katholieke scholen voor voortgezet onderwijs en drie scholen voor christelijk voortgezet onderwijs dagelijks kwalitatief hoogstaand onderwijs in de ruime omgeving van Apeldoorn.
Om ervoor te zorgen dat de collega's op de scholen zich vooral kunnen richten op het primaire proces, het verzorgen van goed onderwijs, worden zij ondersteund door een professioneel Servicebureau.

Goed onderwijs begint met goede docenten. De organisatie beschikt over een eigen Academie, die een divers aanbod heeft van cursussen, lezingen en workshops om de docent bij te staan bij zijn eigen professionalisering.